Jede Daach hüet me schlemm Saache, Kreech on Onjlöcke, Mord on Duet­schlaach. Me es att bahl dadraan gewännt. Wann ich äwwe hüere, datt Eltere sich net öm Iehr Kenne kömmere, jett et miee ne Stech en et Hätz, Dann sööt me su flöck: "Dat sen richtig Rabeneltern".

 

Et heesch jo emme, datt Raben, miee soon dafüe Krohe, die Jonge üss dämm Nest schmisse on sich net mieh drömm kömmere. Dat war bes jetzt och meng Ansicht, bes ich em Juni em Nobeschdörf woe. Do looch onnet nem Boom en jong Kroh. Die Buere seehn die Krohe janet jäe. Se doot  miee äwwe doch leed, en Katz oder ne Hond hätt se do jot fange konne. Ich hatt sellewe keen Zitt, soot äwwe em Noobeschhuus Bescheed, veliech konnte die dä Kroh hellefe. Wie Ich datt dä Frau soot meent die: "Da mach ich nichts dran".

 

Dann vezool se miee, watt se ens met ner Kroh erläww hatt. En demm Boom wäe jed Joohr e Krohenes. Ens hätt och en Kroh em Jraas je­läje. Wie se die hätt aapacke welle, hätt die se jot en de Hand jepeck. Domet net jenoch. Op eemool wäe die aahl Krohe konn, datt wäre die Eltern jewäes. Die hätte ne richtije Anjreff op se jemääch. Sie hätt bloos noch de Hänn äwwe de Kopp doon konne on wäe flöck en et Huus jeloofe. Ieesch hätt se sich von demm Schrecke erholle mosse. Se hätt richtig de Zedde en dä Been jehatt, Üss demm Huus hätt se dann jeseehn, wie die aahl Krohe Ihre Hond fottjejach hätte, Däe hätt sich janet miee erüss traue konne.

 

Die Frau hatt noch e paar Daach opjepass, watt et met dä jonge Kroh jejänn hätt. Die Kroh wäe jlöcklich öwwe de Strooß bes aan lehre Jaadezong konn. Die Eltere hätte se rejelmäßlch jefoodet, Katz on Hond

hätten se met iehre Attacke vejaach, bes dat die Jong Kroh dann doch hätt flurre konne, wie es meent, Sitt demm wöss se äwwe, datt die aahl Krohe lehre Kenne net vestösse, Se hätten lehr Kend sujar jänt die Mensche verteidigt, datt wel att jett heesche.

 

Wie kött et dann, datt me von Rabeneltern sprech? Krohe bruche vell Foode. Wann datt noe ärch knapp es, wieet eene net satt, Däe moss dann sterwe. Su es et en dä Natur. Wenn die Jonge äwwe jruede sen, fällt att ens eene üss demm Ness. Veliech war et och om Nobeschdörf su. Vlieech hatt dä kleene Käel sich ze vell zojetrout on hatt ze fröh vesoot, fott ze flurre. Trotzdem hatten die Eltern opjepass, hatten en jefoodet on beschützt.

 

Jeeht et bej dä Mensche männichmool net och su? Do kann et och passiere, datt e Kend zu fröh üss dä Famellich erüss fällt, oder ne Hallefstärke meent, äe könnt alles alleen maache. Hoffentlich haan se dann Eltere wie die jong Kroh.